กิจกรรมปี 2563

ด้านการศึกษา

 • ทุนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา
  • ทุนการศึกษาระดับมัธยม
99 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
54 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
14 ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
41 ทุน
 • ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
20 ทุน
 • ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
6 ทุน
 • ทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 โครงการ

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,636,800 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักรังสีการแพทย์
 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล และ รศ.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล
 • บริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับอาคารเย็นศิระฯ

รวมมูลค่าการบริจาคด้านรักษาพยาบาลใน 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,308,344 บาท

ด้านการบรรเทาทุกข์

 • บริจาคสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
 • บริจาคช่วยเหลือ นายพรพจน์ มณีรักษ์ อายุ 32 ปี ผู้ป่วยโรควัณโรค (ขั้นรุนแรง)

รวมมูลค่าการบริจาคด้านการบรรเทาทุกข์ในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคในปี 2563 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 5,155,144 บาท