การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษาสายวิชาชีพ ได้แก่ระดับ ปวช.และ ปวส.

ทุนของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติไม่มีเงื่อนไขให้ต้องใช้ทุนคืน เพียงหวังให้ผู้รับทุนมุ่งมั่นในการศึกษา และมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปช่วยสร้างความผาสุกแก่ท้องถิ่นตน โดยกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนไว้ว่า

  • ผู้รับทุนเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • ผู้รับทุนมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด
  • สถาบันที่ผู้รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็นสถาบันของรัฐ

คำแนะนำสำหรับผู้ขอรับทุน

ควรอ่านและศึกษาระเบียบของทุนการศึกษาในประเภททุนฯ ที่ตนเองสนใจและต้องการขอรับทุน หากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตามระเบียบที่ระบุไว้ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯภายในกำหนดเวลาที่เปิดรับคำขอ

คณะกรรมการมูลนิธิฯ คัดเลือกคำขอรับทุนจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน แล้วจึงพิจารณาให้ทุนแก่ผู้มีความเหมาะสม โดยหวังให้ผู้รับทุนมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และนำความรู้กลับไปเป็นประโยชน์ยังท้องถิ่นของตน

มูลนิธิฯ ไม่จำต้องให้ทุนแก่ผู้ขอทุนตามที่ผู้ขอทุนได้สมัครมาเสมอไป การพิจารณาให้ทุนหรือปฎิเสธการให้ทุนเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์เด็ดขาดของมูลนิธิฯ

ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ

ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ทุนการศึกษาวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)

ทุนการศึกษาวิชาชีพ (ระดับ ปวส.)

ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา