ทศวรรษที่สาม (พ.ศ. 2555-2564)

ด้านการศึกษา

 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปี 2555) รวม 112 ทุน
 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ระดับมัธยมการศึกษาตอนปลาย รวม 888 ทุน
 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ระดับอุดมศึกษา รวม 328 ทุน
 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ระดับ ปวช. รวม 386 ทุน
 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ระดับ ปวส. รวม 87 ทุน
 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รวม 186 ทุน
 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ทุนพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว รวม 16 ทุน
 • มอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า รวม 67 ทุน
 • มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ รวม 3 ทุน
 • มอบทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวม 15 โครงการ

รวมจำนวนทุนที่มอบในทศวรรษที่สาม 2,088 ทุน

ด้านการรักษาพยาบาล

 • บริจาคให้ศิริราชมูลนิธิ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ (2553) เพื่อผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ ผศ.นพ. อนุวัตน์ กีระสุนทรพงษ์ เป็นผู้บริหารกองทุน 200,000 บาท
 • บริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นผู้บริหารกองทุน 245,000 บาท
 • บริจาคให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ช่วยผู้ป่วยยากไร้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำหรับค่าใช้จ่ายนอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ รศ.นพ. นภดล นพคุณ และ รศ.ดร.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เป็นผู้บริหารกองทุน 1,450,000 บาท
 • บริจาคให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แผนกมะเร็งวิทยา กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง รพ.จุฬาลงกรณ์ รศ.ดร.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ และ ผศ.นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล เป็นผู้บริหารกองทุน 2,609,105 บาท
 • บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้ 2,150,000 บาท
 • บริจาคให้มูลนิธิกาญจนบารมี ศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย 400,000 บาท
 • บริจาคให้มูลนิธิถันยรักษ์เพื่อผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ 250,000 บาท
 • บริจาคให้โรงพยาบาลเชียงคำ กองทุนผู้ป่วยโรคไต 100,000 บาท
 • บริจาคให้ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยอนาถา ทุกปี รวม 2,250,000 บาท
 • บริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับอาคารเย็นศิระฯ 500,000 บาท
 • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ แก่แพทย์ 2,299,200 บาท
 • บริจาคช่วยเหลือโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน ให้แก่สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทำการผ่าตัดในต่างจังหวัด ฯลฯ 699,000 บาท
 • บริจาคโรงพยาบาลศิริราช จัดตั้ง “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 2557” เพื่อเป็นทุน เพื่อการศึกษาแบบต่อเนื่อง (ระยะสั้น) สำหรับแพทย์จากชนบท - ผ่าน ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ. เหลือพร ปุณณกันต์ 500,000 บาท
 • บริจาคเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆ 12,760,722 บาท
 • บริจาคให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อสมทบสร้างห้องชีวนิรภัยระดับ 3 สำหรับทำการทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรคในแถบเขตร้อน 1,000,000 บาท
 • บริจาคให้โรงพยาบาลบางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อสมทบทุนสร้างโรงอาหารให้โรงพยาบาล 100,000
 • บริจาคคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสมทบกองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการพัฒนาวัคซีนไทย ChulaCov19 100,000 บาท
 • บริจาคสมทบกองทุนโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 1,500,000 บาท

รวมมูลค่าบริจาคด้านรักษาพยาบาลในทศวรรษที่สาม 29,113,027 บาท

ด้านการบรรเทาทุกข์

 • บริจาคบริจาคช่วยเหลือครอบครัวเด็กผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 30,000 บาท
 • บริจาคเงินช่วยเหลือนายมนัส พร้าโมต อายุ 81 ปี ผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร 20,000 บาท
 • บริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารชงสำหรับนายมนัส พร้าโมต เป็นรายเดือน เป็นเวลา 4 เดือน 8,000 บาท
 • บริจาคเงินช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านดอนทราย อ.ปะทิว จ.ชุมพร เนื่องจากประสบอุทกภัย 30,000 บาท
 • บริจาคช่วยเหลือนางรัชนี กลั่นภูมิศรี ป่วยเป็นมะเร็งปอด 20,000 บาท
 • บริจาคสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 200,000 บาท
 • บริจาคช่วยเหลือ นายพรพจน์ มณีรักษ์ อายุ 32 ปี ผู้ป่วยโรควัณโรค (ขั้นรุนแรง) 10,000 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคด้านการบรรเทาทุกข์ในทศวรรษที่สาม 318,000 บาท