การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิจรูญเอี้อชูเกียรติ ตั้งแต่ก่อตั้งถึงปัจจุบัน

ทศวรรษแรก (พ.ศ. 2535-2544)

ด้านการศึกษา

 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 2,015 ทุน
 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ระดับอุดมศึกษา รวม 24 ทุน
 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ระดับ ปวช. รวม 41 ทุน
 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ทุนพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว รวม 7 ทุน
 • มอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า 320 ทุน
 • มอบทุนพัฒนาการศึกษาชนกลุ่มน้อย (ชาวไทยภูเขา) ผ่านมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 100,000 บาท

รวมจำนวนทุนที่มอบในทศวรรษแรก 2,407 ทุน

ด้านการรักษาพยาบาล

 • บริจาคเครื่องมือแพทย์แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่า 3,200,000 บาท
 • สมทบทุนโดยเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ 8,000,000 บาท
 • บริจาครถขนส่งเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะแก่สภากาชาดไทย มูลค่า 414,000 บาท
 • บริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อตั้งเป็นกองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นผู้บริหารกองทุน 1,200,000 บาท
 • บริจาคค่าเช่ารถรับส่งผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2538-2543 มูลค่า 3,875,000 บาท
 • บริจาครถเพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อปี 2543 มูลค่า 800,000 บาท
 • บริจาคให้มูลนิธิขาเทียม รวม 400,000 บาท
 • บริจาคให้มูลนิธิดวงแก้ว รวม 278,000 บาท
 • บริจาคให้ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยอนาถา ทุกปี รวม 4,800,000 บาท

รวมมูลค่าบริจาคด้านรักษาพยาบาลในทศวรรษแรก 23,000,000 บาท

ด้านการบรรเทาทุกข์

 • บริจาคสร้างบ้านผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (กองทุนอนาถบิณฑิก ) รวม 300,000 บาท
 • บริจาคให้โครงการสวนสันติธรรม รวม 1,160,000 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคด้านการบรรเทาทุกข์ในทศวรรษแรก 1,460,000 บาท