มูลนิธิจรูญเอี้อชูเกียรติก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 จากเจตนารมณ์ของนายจรูญ เอื้อชูเกียรติที่ว่า “เมื่อได้รับโอกาส ก็อยากแบ่งปันโอกาสนั้นกลับสู่สังคม” นับจากนั้นเป็นต้นมา มูลนิธิฯ ก็ได้บำเพ็ญสาธารณกุศล “เพื่อการศึกษา เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสังคมที่ดีขึ้น” อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า C.E. Foundation และชื่อภาษาจีนว่า 余作隆慈善基金會 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 ตามข้อกำหนดในพินัยกรรมของนายจรูญ เอื้อชูเกียรติ

นายจรูญ เอื้อชูเกียรติ

นายจรูญ เอื้อชูเกียรติ เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจระดับประเทศอันเป็นผลมาจากน้ำพักน้ำแรงของตน ซึ่งในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิต นายจรูญมีจิตสำนึกของการ “ให้” มาโดยตลอด ทั้งแก่ครอบครัวและแก่สังคม

ในการได้มาซึ่งความสำเร็จดังกล่าว นายจรูญต้องพบกับความท้าทายมากมายในชีวิต ผลตอบแทนคือความสุขในการได้รับความรักจากคนในครอบครัวและความยอมรับจากผู้คนในวงกว้าง

นายจรูญเคยกล่าวอย่างเต็มปากและสบายใจว่า “ชีวิตนี้ พอใจแล้ว” ซึ่งในที่สุดได้นำมาสู่ความตั้งใจของนายจรูญที่จะตอบแทนบุญคุณของสังคมที่ได้ให้ไว้กับตน ดังข้อความส่วนหนึ่งของพินัยกรรม:

นายจรูญ เอื้อชูเกียรติ ปลูกต้นไม้

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

  1. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา ด้วยการให้ทุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัย หรือการสนับสนุนทางการเงินอย่างอื่น แก่สถานศึกษา หรือแก่บุคคล หรือคณะบุคคล
  2. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล ด้วยการให้ยารักษาโรค หรือให้ค่ารักษาพยาบาล หรือด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่สถานพยาบาล
  3. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการบรรเทาทุกข์ ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือเครื่องอุปโภคบริโภค หรือความช่วยเหลืออื่นๆ แก่หมู่ชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ
  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. การดำเนินการทุกอย่างไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

นายจรูญ เอื้อชูเกียรติประธานกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ


กรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

นางวิไลพรรณ เอื้อชูเกียรติ

นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ

นางนฤตยา ติระสังขะ

นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ

นายภาวุฒิ วรรธนะกุล

นางสาวสุธิดา เอื้อชูเกียรติ

นายจาริก เอื้อชูเกียรติ


อาสาสมัครช่วยงาน

นางภาณี ด่านค้ามาก

นางสาวจงเจริญ มงคลอุปถัมภ์

นางสาวณัฐณิชา จันทรนิมะ