ภารกิจของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

นับจากวันก่อตั้ง มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมตลอดมาตามวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น งานของมูลนิธิฯ แบ่งได้เป็นสามประเภทหลัก ได้แก่

1) การสนับสนุนการศึกษา

การสนับสนุนการศึกษา

2) การสนับสนุนการรักษาพยาบาล

การสนับสนุนการรักษาพยาบาล

3) การช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์

การช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์