กิจกรรมปี 2566

ด้านการศึกษา

สรุปการมอบทุนการศึกษาของมุลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ประจำปี 2566

 • ทุนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา
  • ทุนการศึกษาระดับมัธยม
97 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
33 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
17 ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
51 ทุน
 • ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
20 ทุน
 • ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2 ทุน
 • ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
6 ทุน
 • ทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
3 ทุน
 • ทุนสนับสนุนการเริ่มต้นชีวิตการทำงาน
11 ทุน

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,401,500 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ.เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักฟิสิกส์เพื่อคำนวนปริมาณรังสี
 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล และ รศ.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี (โรงพยาบาลมหาวิชราลงกรณ์ธัญบุรี) เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล
 • บริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับอาคารเย็นศิระฯ
 • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ แก่ พ.ญ. ปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ 6 ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อไปศึกษาต่อทางด้าน ความผิดปกติของระบบประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร ที่ Northwestern University นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี
 • บริจาคให้แก่มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เพื่อจัดซื้อเครื่อง Ultrasound 4 เครื่อง สำหรับภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ นำไปใช้ประโยชน์

รวมมูลค่าการบริจาคด้านรักษาพยาบาลใน 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,334,435.13 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคในปี 2566 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 7,735,935.13 บาท