มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ได้นำ ระเบียบการทุนการศึกษา ใบสมัครขอรับทุน และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ขึ้นในเว็บไซต์นี้แล้ว

ผู้รับทุนการศึกษา และผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา โปรดศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ในหัวข้อที่ต้องการ

สำหรับทุนอุดมศึกษา มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติจะประกาศจำนวนทุน และหมวดวิชาที่จะให้ทุนใหม่ของปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิฯ เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาปีละครั้ง

กำหนดการรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2565

ทุน ปวช. 1 ธ.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
ทุน ปวส. 1 ธ.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
ทุนอุดมศึกษา 15 ม.ค. 2565 – 15 ก.พ. 2565

 

แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ นายแพทย์ระดับ 7 ฝ่ายอายุรศาสตร์ ผู้จะเดินทางไปรับการอบรมหลักสูตร Translational research in urologic oncology ณ สถาบัน Samuel Oschin Comprehensive Cancer Center Institute, Cedars-Sinai Medical Center นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 1 ปี ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 ด้วยทุนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 200,000 บาท

รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564

 • นางสาวกาญจนา เทษาวงศ์ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 • นางสาวชญาดา คันธพรหม - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • นายณัฐชัย ภาคทอง - คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • นางสาวนภัสรัญชน์ สงเจริญทรัพย์ - ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • นางสาวนุรฟัฎฬา มะเกะ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 • นายพงษ์พัฒน์ จันโนนแชง - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 • นางสาวพีรยา หอมชื่น - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวมณีวรรณ จันเพชร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์์
 • นางสาวรุสลีนา อาแว - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 • นายฤทธิกานต์ รวมทรัพย์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นางสาวแสงเพชร เขียวอ่อน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • นายวน ตรี - คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • นางสาววาสนา นามม่วง - คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • นายอับดุลฮากีม จะปะกิยา - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • นายเอ็มกาดาฟี ยีสาและ - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปรับปรุง ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564

 • นายกรณ์ดนัย เสริมศิริ - แขนงวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นายกฤษฎา ดาทอง - แขนงวิชาช่างกลโรงงาน ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นายกฤษดา แซ่ซ้ง - แขนงวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 • นายคมเพชร ตุ้ยคำ - แขนงวิชาช่างก่อสร้าง ว.เทคนิคพะเยา
 • นายชนะวัฒน์ เด่นศิริโยธา - แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 • นายฐิติศักดิ์ วงค์ดี - แขนงวิชาช่างไฟฟ้า ว.เทคนิควังน้ำเย็น
 • นายติยะ สุขแสวง - แขนงวิชาการไฟฟ้า ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นายธนวัฒน์ เจริญรัมย์ - แขนงวิชาช่างก่อสร้าง ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวธารทิพย์ อุสาห์ดี - แขนงวิชาการโรงแรม ว.อาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายบรรพต จรจรัญ - แขนงวิชาการโรงแรม ว.อาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวประภาศิริ พุ่มจันทร์ - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว.เทคนิควังน้ำเย็น
 • นายรัฐภูมิ ฟักนาคิน - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.เทคนิคลพบุรี
 • นางสาววิลาสินี เหมันตา - แขนงวิชาการบัญชี ว.อาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวอนุธิดา เหิมหอม - แขนงวิชาการบัญชี ว.เทคนิคสว่างแดนดิน

ปรับปรุง ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564

 • นางสาวกาญจนา แซ่ย่าง - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว.เทคนิคเชียงคำ
 • นายขวัญ เอกดนัย - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคฉะเชิงเทรา
 • นายฐิติกานต์ นาทรายขจี - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.การอาชีพบ้านโฮ่ง (สาขาห้วยต้ม)
 • นางสาวนัฐวรรณ สายจันทร์ - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคกาญจนบุรี
 • นางสาวนูรไอณีย์ มะตาแฮ - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ว.เทคนิคนราธิวาส
 • นายพรสวรรค์ โพธิ์พันธ์ - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นายวันชัย ชาญท่องไพร - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคเชียงใหม่
 • นายเสฎฐวุฒิ สมุททอง - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวอัญชลี ต้องรัก - แขนงวิชาช่างกลโรงงาน ว.เทคนิคเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS