ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2566

สำหรับปีการศึกษา 2566 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะให้ทุนอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะต่อไปนี้เท่านั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ / สหเวชศาสตร์ * 2 ทุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)         4 ทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ทุน
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ** 4 ทุน

* คณะสหเวชศาสตร์ รวมถึง – คณะเทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด / เทคนิครังสี
** กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึง - คณะเกษตรศาสตร์ / อุตสาหกรรมการเกษตร / เทคโนโลยีการเกษตร / ผลิตกรรมการเกษตร / วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร

ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะข้างต้นที่ต้องการขอรับทุนของมูลนิธิฯ ขอให้ศึกษาระเบียบการในเว็บไซต์นี้ หากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯ ภายในกำหนดเวลาที่เปิดรับใบสมัคร (15 ม.ค. 66–15 ก.พ. 66)

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนในแต่ละคณะ มูลนิธิฯ จะพิจารณาจากผู้สมัครทั้งหมดในคณะนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

คุณศักดิ์ เอื้อซูเกียรติ ประธานมูลนิธิจรญเอื้อซูเกียรติ

ก่อนอื่นผมขอกล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อ (คุณจรูญ เอื้อชูเกียรติ) สืบเนื่องจากที่คุณพ่อได้ระลึกถึงอยู่เสมอว่า จากในอดีตที่ท่านได้ย้ายถิ่นฐานจากเมืองจีนมาอยู่ประเทศไทยและสังคมนี้ได้รับท่านเข้ามา พร้อมทั้งมอบโอกาสให้ได้ทำงานจนกระทั่งสามารถสร้างฐานะที่มั่นคงให้แก่ตัวท่านและครอบครัวจนถึงทุกวันนี้ คุณพ่อจึงคิดว่า “เมื่อมีโอกาส ก็อยากแบ่งปันคืนให้แก่สังคม” โดยได้ดำริให้จัดตั้งมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติขึ้น เพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการบำเพ็ญสาธารณกุศล “เพื่อการศึกษา เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสังคมที่ดีขึ้น” และมูลนิธิฯ ก็ได้ดำเนินการมาอย่างสมํ่าเสมอโดยตลอด

จากการที่คุณพ่อผมบอกว่า ท่านนึกอยู่เสมอว่าการศึกษาจะทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี ส่วนด้านการรักษาพยาบาลก็ยังมีผู้คนอีกมากที่อาจจะดูแลตนเองได้ไม่มาก ดังนั้นจึงอยากจะให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรภาครัฐ ให้มีระบบการรักษาพยาบาลดีขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และอีกเรื่องคือการบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ แก่สังคมในยามที่เกิดอุบัติภัยต่าง ๆ

ช่วงเริ่มต้นก่อตั้งมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ในปีพุทธศักราช 2535 ผู้ที่มีบทบาทและเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนคือ คุณยศ เอื้อชูเกียรติ และคุณวิไลพรรณ เอื้อชูเกียรติ การดำเนินงานนั้นเราเป็นมูลนิธิฯ ที่ไม่ได้รับการบริจาคจากที่ใด แต่มาจากทรัพย์สินที่ได้รับจากคุณพ่อ ที่ทางเราได้ต่อยอดทำให้เพิ่มพูนขึ้นเป็นทุนให้ดำเนินการต่อ ๆ มา โดยได้มองว่าการบริจาคเป็นเรื่องที่น่ายินดีของทั้งสองฝ่าย ทางผู้บริจาค (มูลนิธิฯ) เห็นว่าผู้รับบริจาคเป็นเสมือนลูกค้าของเรา ที่ทำให้เราสามารถทำงานให้บรรลุเจตนารมณ์ สำหรับผู้รับนั้นก็คงจะยินดีเพราะสิ่งที่ได้รับนั้นจะทำให้สภาพการณ์ดีขึ้น

เมื่อปีพุทธศักราช 2556 ทางมูลนิธิฯ ได้มีโอกาสรู้จักโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และได้บริจาคสมทบทุนในการสร้างห้องวิจัยปลอดเชื้อ ต่อมาได้บริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ เพราะทราบว่าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การรักษาด้านโรคเขตร้อน มีผู้ป่วยทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ไม่มีค่ารักษาพยาบาลเพียงพอ ตั้งแต่นั้นเราก็ได้บริจาคอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา

ในโอกาสนี้ ผมขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการบริจาค ไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาล ผมคิดว่าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี

“สิ่งที่เราทำนั้นทำให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ แล้วเรามีความสุขมากขึ้นเพราะสิ่งนั้นได้เกิดประโยชน์จริงๆ”

[กุศลบอกต่อ – วารสารมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1]

ชีวประวัติคุณยศเอื้อชูเกียรติ

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเมื่อปี พ.ศ. 2535 จวบจนปัจจุบัน การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เติบโตขึ้นเป็นลำดับ โดยในช่วงที่ คุณยศ เอื้อชูเกียรติ เป็นประธานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ มูลนิธิฯ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลตามกุศโลบายที่คุณจรูญได้วางหลักไว้ให้อย่างดี ทั้งในด้านการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา และด้านการสนับสนุนให้กับโรงพยาบาล

เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณยศ เอื้อชูเกียรติ ผู้ล่วงลับ ชีวประวัติเล่มนี้จึงต้องการบอกเล่าเกียรติประวัติการทำงาน และคุณงามความดีที่คุณยศได้สั่งสมให้กับทั้งครอบครัว องค์กรหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน และสังคม พร้อมกับเป็นการเผยแพร่ความคิดและมุมมองของผู้คนรอบข้างที่มีต่อคุณยศในบทบาทที่แตกต่าง แต่มีจุดร่วมที่ความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อสังคมวงกว้างอย่างสม่ำเสมอ

ดาวน์โหลดชีวประวัติคุณยศเอื้อชูเกียรติ

บริจาคช่วยโครงการผู้ป่วยติดเตียง

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ไปมอบทุนสนับสนุนโครงการผู้ป่วยติดเตียง ของมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน

รพ.เวชศาสตร์เขตร้อนสัมภาษณ์ประธานมูลนิธิฯ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่สำนักงานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้เข้าพบนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานมูลนิธิฯ เพื่อขอสัมภาษณ์สำหรับบทความในวารสารมูลนิธิเวชศาตร์เขตร้อน คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
1) นางประไพพร เตียเจริญ เลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2) นางพนมเป็น ศรีประดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์
3) นางสาวอภิษฐา เทียนหอม นักประชาสัมพันธ์

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS