รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ตลอดหลักสูตร สำหรับปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ตลอดหลักสูตร สำหรับปีการศึกษา 2563

 1. น.ส. รักษ์ฐิมา ยิ้มช้อย : ครุศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ / ม. ราชภัฏวไลยอลงกาณ์
 2. นาย เจษฎากร ลาชุม : ศึกษาศาสตร์ - ภาษาไทย / ม. มหาสารคาม
 3. นาย มูฮัมมัดฟีรเดาส์ บินบานา : ศึกษาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ / ม. สงขลานครินทร์ ปัตตานี
 4. นาย นันทวัฒน์ ขันสุข : ครุศาสตร์ - ภาษาไทย / ม. ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 5. น.ส. พิมลวรรณ มงคลสวัสดิ์ : เทคนิคการแพทย์ - เทคนิคการแพทย์ / ม. ขอนแก่น
 6. นาย สฤษดิ์พงศ์ รังสฤษฎ์อภิบาล : วิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมไฟฟ้า / ม. เชียงใหม่
 7. น.ส. โอ๋ : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / ม. ธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี
 8. น.ส. ทิชาภัทร์ กล่อมนุ้ย : ครุศาสตร์ - ภาษาไทย / ม.ราชภัฎนครสวรรค์
 9. น.ส. พรกมล พลไชย : แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล - แพทยศาสตร์ / ม. นวมินทราธิราช กรุงเทพฯ
 10. น.ส. พันธรัตน์ สุขแสน : ครุศาสตร์ - ภาษาไทย / ม. ราชภัฎลำปาง
 11. น.ส. ชุติมา เพชรชาบาล : พยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์ / ม. สงขลานครินทร์ สงขลา
 12. น.ส. ริศา เคนพันธ์ : สหเวชศาสตร์ - เทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ / ม. บูรพา ชลบุรี

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อวยพรปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้แทนมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย ผศ. นพ. วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ , ผศ. นพ. อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ , นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าอวยพรปีใหม่และมอบของที่ระลึกแก่มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ นำโดยนางวิไลพรรณ เอื้อชูเกียรติ, นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

รพ. บางกล่ำ ทำพิธีเปิดอาคารโภชนศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ทำพิธีเปิดอาคารโภชนศาสตร์ ด้วยเงินจากโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโรงครัวและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 กันยายน 2560 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติได้มีส่วนร่วมบริจาคในครั้งนั้น

ภายในโรงครัวแบ่งออกเป็นห้องประกอบอาหาร ห้องจัดล้างภาชนะ ห้องรับประทานอาหาร ถูกต้องตามหลักสากล ทางโรงพยาบาลมีทีมแม่ครัวประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพอาหารได้ตามโรค และมีรถเข็นส่งอาหาร ตามหลักมาตรฐาน

ชื่อมูลนิธิฯ มีปรากฏอยู่ในรายนามผู้บริจาคด้านหน้าอาคารด้วย
ภาพและรายงานทั้งหมดอยู่ใน Facebook ของโรงพยาบาลบางกล่ำ

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS