มูลนิธิกาญจนบารมีรับบริจาค 4 แสนบาท

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนจากมูลนิธิกาญจนบารมี นำโดยดร.นพ.ย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมููลนิธิกาญจนบารมี เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ และรับบริจาคเงินจำนวน 4 แสนบาทจากนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศ

ประธานมูลนิธิกาญจนบารมีเข้าพบ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 น.พ. สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อขออนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2566

 • นางสาวกรนิกา ธีระวงศ์ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • นางสาวชนิดาภา ในทอง - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)
 • นางสาวทิพย์ญาดา คลังจันทร์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวนวพร อินทสร้อย - คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นางสาวปานไพริน หน่อสันสี - คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • นางสาวพิมพ์ชนก พรสมมนต์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • นางสาวฟาดีล๊ะ เหาะสัน - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • นายอัมพล วงค์ปันนา - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

พญ. ปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม รับทุนการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 แพทย์หญิงปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม อาจารย์ประจำหน่วยอายุรศาสตร์ทั่วไป และอาจารย์พิเศษประจำหน่วยทางเดินอาหาร ตำแหน่ง นายแพทย์ 6 ฝ่ายอายุรศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ และรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ เพื่อไปศึกษาต่อทางด้านความผิดปกติของระบบประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารที่มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2566

 • นายกรวิชญ์ มุลาลินน์ - สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายกฤษณธร รอบแคว้น - สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวกัญญารัตน์ ทรัพย์สนุ่น - สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวจีรนันท์ ถานาเรือ - สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สนุ่น - สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายทวีรัฐ แสงทอง - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวนิรัชพร วงศ์หาญ - สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวพัทธิยา ชัยพานิช - สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายวรดร เพียรจริง - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาววรินทร ยอดตรงดี - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายศิวัฒน์ ภุมมา - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 • นายศุภณัฐ เข็มเพชร - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 • นายสุริยัน ทองนำ - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวหลาวมอญ ลุงทา - สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • นางสาวอริศรา สิทธิ - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวอริสรา ทันมี - สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายอัครวุฒิ คิดอ่าน - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS