ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565

สำหรับปีการศึกษา 2565 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะให้ทุนอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะต่อไปนี้เท่านั้น

หลักสูตร 6 ปี
     คณะแพทยศาสตร์ 1 ทุน
หลักสูตร 4 ปี
     คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ทุน
     คณะกายภาพบำบัด 1 ทุน
     คณะครุศาสตร์ หรือ คณะศึกษาศาสตร์ 2 ทุน
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกแขนง) หรือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 2 ทุน
     คณะเกษตรศาสตร์ 1 ทุน
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ทุน

ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะข้างต้นที่ต้องการขอรับทุนของมูลนิธิฯ ขอให้ศึกษาระเบียบการในเว็บไซต์นี้ หากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯ ภายในกำหนดเวลาที่เปิดรับใบสมัคร

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนในแต่ละคณะ มูลนิธิฯ จะพิจารณาจากผู้สมัครทั้งหมดในคณะนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ได้นำ ระเบียบการทุนการศึกษา ใบสมัครขอรับทุน และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ขึ้นในเว็บไซต์นี้แล้ว

ผู้รับทุนการศึกษา และผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา โปรดศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ในหัวข้อที่ต้องการ

มูลนิธิฯ เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาปีละครั้ง

กำหนดการรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2565

ทุน ปวช. 1 ธ.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
ทุน ปวส. 1 ธ.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
ทุนอุดมศึกษา 15 ม.ค. 2565 – 15 ก.พ. 2565

 

แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ นายแพทย์ระดับ 7 ฝ่ายอายุรศาสตร์ ผู้จะเดินทางไปรับการอบรมหลักสูตร Translational research in urologic oncology ณ สถาบัน Samuel Oschin Comprehensive Cancer Center Institute, Cedars-Sinai Medical Center นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 1 ปี ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 ด้วยทุนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 200,000 บาท

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS