มอบทุนสนับสนุนการศึกษาส่วนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัยแก่ อาจารย์นายแพทย์ ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาส่วนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัยแก่อาจารย์นายแพทย์ ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ อาจารย์แพทย์สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ด้านโรคตับและการเปลี่ยนตับ ณ University College London (UCL) เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งข้อความตอบขอบคุณมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ในการบริจาคสนับสนุน “โครงการพระพุทธมหามงคลเพื่อการศึกษา ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นจำนวน 100,000.00 บาท

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2567

 • นางสาวกนกทิพย์ เชื้อเมืองพาน - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
 • นายติยะ สุขแสวง - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายพิมพ์สรรค์ รัฐสมุทร - สาขาวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายวิกรานต์ สมุททอง - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2567

 • นางสาวญาณิดา พิมพ์แก้ว - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายณัฐวัตร อินทะชาติ - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 • นางสาวทิพจุฑา นาแพร่ - สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวทิพย์สุดา สุขเกษม - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 • นางสาวธัญทิพย์ เล้ากมล - สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวนัทกรณ์ โพธิจักร์ - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายบดินทร์ จริงประโคน - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายเปรมฤทธิ์ ค้าสม - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นายพีรภาส มาลัย - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นายภูมิภัทร ยะนา - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวรุ่งธิวา เถาวัลยา - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 • นายวัชระ พรมไชย - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 • นายอนรรฆ ชาญเลิศสกุล - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 • นางสาวอภิวรรณกุล ณ รัมย์ - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายอุดมทรัพย์ ศรีใจ - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567

บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ให้กับ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) รุ่น Versana Active จาก IDS Medical Systems (Thailand) Company Ltd. ราคาเครื่องละ 500,000.00 บาท จำนวน 4 เครื่อง เพื่อมอบให้ใช้สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบโดย มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นำโดย ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ณ ห้อง 18HA4 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 18 โซน A โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Pages

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS