กิจกรรมปี 2565

ด้านการศึกษา

สรุปการมอบทุนการศึกษาของมุลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ประจำปี 2565

 • ทุนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา
  • ทุนการศึกษาระดับมัธยม
94 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
35 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
18 ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
43 ทุน
 • ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
20 ทุน
 • ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2 ทุน
 • ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
6 ทุน
 • ทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
8 ทุน
 • ทุนสนับสนุนโรงเรียนมัธยม
6 ทุน
 • ทุนสนับสนุนการเริ่มต้นชีวิตการทำงาน
10 ทุน

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,871,000 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

 • บริจาคโรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ.เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักฟิสิกส์เพื่อคำนวนประมาณรังสี
 • บริจาคโรงพยาบาลจุฬาฯ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล และ รศ.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคโรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล
 • บริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับอาคารเย็นศิระฯ
 • บริจาคมูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสมทบกองทุนมูลนิธิรามาธิบดี สำหรับนำไปใช้ในโครงการต่างๆ
 • บริจาคมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนโครงการผู้ป่วยติดเตียง

รวมมูลค่าการบริจาคด้านรักษาพยาบาลใน 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,943,667 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคในปี 2565 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 8,814,667 บาท