ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2545-2554)

ด้านการศึกษา

 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 4,701 ทุน
 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ระดับอุดมศึกษา รวม 163 ทุน
 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ระดับ ปวช. รวม 168 ทุน
 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ระดับ ปวส. รวม 2 ทุน
 • มอบทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ทุนพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว รวม 10 ทุน
 • มอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า รวม 76 ทุน
 • มอบทุนพัฒนาการศึกษาชนกลุ่มน้อย (ชาวไทยภูเขา) ผ่านมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 1,000,000 บาท

รวมจำนวนทุนที่มอบในทศวรรษที่สอง 5,120 ทุน

ด้านการรักษาพยาบาล

 • บริจาคให้ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยอนาถา ทุกปี รวม 2,200,000 บาท
 • บริจาคให้มูลนิธิถันยรักษ์เพื่อผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ 600,000 บาท
 • บริจาคให้ศิริราชมูลนิธิ เพื่อตั้งเป็นกองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ (2553) เพื่อผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ นายแพทย์อนุวัตน์ กีระสุนทรพงษ์ เป็นผู้บริหารกองทุน 1,250,000 บาท
 • บริจาคทุนรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ผ่านแพทย์ในเครือข่ายของมูลนิธิฯ รวม 320,000 บาท
 • บริจาคให้สถาบันมะเร็ง เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย 200,000 บาท

รวมมูลค่าบริจาคด้านรักษาพยาบาลในทศวรรษที่สอง 4,570,000 บาท

ด้านการบรรเทาทุกข์

 • บริจาคให้แก่สถานเลี้ยงเด็กยากจน บ้านครูน้อย 200,000 บาท
 • บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย มูลค่า 200,000 บาท
 • บริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยโดยสมทบทุน (สมเด็จพระเทพ) 3,000,000 บาท
 • บริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก 1,000,000 บาท
 • บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ แก่ผู้ประสบอุทกภัย ผ่านกลุ่มอาสาดุสิต มูลค่า 50,000 บาท
 • บริจาคค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุอุทกภัย 50,000 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคด้านการบรรเทาทุกข์ในทศวรรษที่สอง 4,500,000 บาท