กิจกรรมปี 2561

ด้านการศึกษา

 • ทุนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา
  • ทุนการศึกษาระดับมัธยม
118 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
42 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
13 ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
35 ทุน
 • ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
20 ทุน
 • ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2 ทุน
 • ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
7 ทุน

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,019,669 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักฟิสิกส์เพื่อคำนวนปริมาณรังสี
 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล และ รศ.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล
 • บริจาคให้โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา เพื่อสมทบให้โรงพยาบาลนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น
 • บริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับอาคารเย็นศิระฯ

รวมมูลค่าการบริจาคด้านรักษาพยาบาลใน 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,480,853 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคในปี 2561 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 4,500,522 บาท