กิจกรรมปี 2560

ด้านการศึกษา

 • ทุนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา
  • ทุนการศึกษาระดับมัธยม
111 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
49 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
13 ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
32 ทุน
 • ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
20 ทุน
 • ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2 ทุน
 • ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
7 ทุน
 • ทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4 โครงการ

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,097,990 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

 • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ แก่ นพ. ชนัทธ์ กำธรรัตน์ แพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดและวิทยาภูมิคุ้มกัน ที่ มหาวิทยาลัยโตโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น
 • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ แก่ พ.ญ. เกศรินทร์ ถาระภิมรมย์ แพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านภาวะพังผืดในตับและตับแข็ง ที่ University College London สหราชอาณาจักร
 • บริจาคให้โรงพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อสมทบ “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคให้ศูนย์ธัญญบุรี มูลนิธิกาญจนบารมี สำหรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
 • บริจาคให้โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักฟิสิกส์เพื่อคำนวนปริมาณรังสี
 • บริจาคให้โรงพยาบาลจุฬาฯ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล และ รศ.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคให้โรงพยาบาลบางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อสมทบทุนสร้างโรงอาหารให้โรงพยาบาล
 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล
 • บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารที่พักผู้ป่วย “อาคารเย็นศิระฯ 3” เนื่องในวันมหิดล
 • บริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับอาคารเย็นศิระฯ

รวมมูลค่าการบริจาคด้านรักษาพยาบาลใน 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,196,337 บาท

ด้านการบรรเทาทุกข์

 • บริจาคช่วยเหลือนางรัชนี กลั่นภูมิศรี ป่วยเป็นมะเร็งปอด

รวมมูลค่าการบริจาคด้านการบรรเทาทุกข์ในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคในปี 2560 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 5,314,327 บาท