กิจกรรมปี 2558

ด้านการศึกษา

 • ทุนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา
  • ทุนการศึกษาระดับมัธยม
102 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
39 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
2 ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
31 ทุน
 • ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
20 ทุน
 • ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2 ทุน
 • ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
7 ทุน

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,364,690 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

 • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ แก่ พ.ญ. ฐนิสา พัชรตระกูล แพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านความผิดปกติของระบบประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ของทางเดินอาหาร ที่ รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
 • บริจาคสมทบทุนสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้มูลนิธิถันยรักษ์ เพื่อจัดทำรถ MOBILE UNIT ใหม่
 • บริจาคให้โรงพยาบาลศิริรช เนื่องในวันมหิดล
 • ให้ทุนสนับสนุนเพื่อไปนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แก่ นาย ทินกร ดอนมูล นักวิจัยส่วนรังสีรักษา โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • บริจาคให้โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักฟิสิกส์เพื่อคำนวนปริมาณรังสี
 • บริจาคให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อสมทบ “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคให้ศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญญบุรี เพื่อใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

รวมมูลค่าการบริจาคด้านรักษาพยาบาลใน 2558 เป็นจำนวนเงิน 3,011,040 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคในปี 2558 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 5,375,730 บาท