มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ กำลังปรับปรุงระเบียบการทุนการศึกษา
รวมทั้งใบสมัครขอรับทุนและแบบฟอร์มต่างๆ

ระเบียบการใหม่สำหรับปีการศึกษา 2565 จะประกาศในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
ผู้รับทุนและผู้สนใจสมัครรับทุน กรุณาติดตามศึกษารายละเอียดได้ตั้งแต่วันดังกล่าว
มูลนิธิฯ เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาปีละครั้ง

กำหนดการรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2565

ทุนปวช. 1 ธ.ค. 2564–31 ธ.ค. 2564
ทุนปวส. 1 ธ.ค. 2564–31 ธ.ค. 2564
ทุนอุดมศึกษา 15 ม.ค. 2565–15 ก.พ. 2565

การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษาสายวิชาชีพ ได้แก่ระดับ ปวช.และ ปวส.

ทุนของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติไม่มีเงื่อนไขให้ต้องใช้ทุนคืน เพียงหวังให้ผู้รับทุนมุ่งมั่นในการศึกษา และมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปช่วยสร้างความผาสุกแก่ท้องถิ่นตน โดยกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนไว้ว่า

  • ผู้รับทุนเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • ผู้รับทุนมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด
  • สถาบันที่ผู้รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็นสถาบันของรัฐ