รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2566

  • นางสาวกรนิกา ธีระวงศ์ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • นางสาวชนิดาภา ในทอง - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)
  • นางสาวทิพย์ญาดา คลังจันทร์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นางสาวนวพร อินทสร้อย - คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • นางสาวปานไพริน หน่อสันสี - คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • นางสาวพิมพ์ชนก พรสมมนต์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • นางสาวฟาดีล๊ะ เหาะสัน - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • นายอัมพล วงค์ปันนา - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566