รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2566

  • นายจักรินทร์ พิมพา - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
  • นายณัชพล ห้าวเหิม - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  • นางสาวณัฐฑริกา พรหมวิจิตร - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
  • นายนพดล ปัญญาวัง - สาขาวิชาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
  • นางสาวปพิชญา ดวงจิต - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  • นายพรเทพ แก้วกระจ่าง - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
  • นายเมธา ทองเชิด - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
  • นายสิทธิกร เกตุผาสุก - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566