รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2566

 • นายกรวิชญ์ มุลาลินน์ - สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายกฤษณธร รอบแคว้น - สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวกัญญารัตน์ ทรัพย์สนุ่น - สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวจีรนันท์ ถานาเรือ - สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สนุ่น - สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายทวีรัฐ แสงทอง - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวนิรัชพร วงศ์หาญ - สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวพัทธิยา ชัยพานิช - สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายวรดร เพียรจริง - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาววรินทร ยอดตรงดี - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายศิวัฒน์ ภุมมา - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 • นายศุภณัฐ เข็มเพชร - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 • นายสุริยัน ทองนำ - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวหลาวมอญ ลุงทา - สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • นางสาวอริศรา สิทธิ - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวอริสรา ทันมี - สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายอัครวุฒิ คิดอ่าน - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566