ชีวประวัติคุณยศเอื้อชูเกียรติ

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเมื่อปี พ.ศ. 2535 จวบจนปัจจุบัน การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เติบโตขึ้นเป็นลำดับ โดยในช่วงที่ คุณยศ เอื้อชูเกียรติ เป็นประธานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ มูลนิธิฯ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลตามกุศโลบายที่คุณจรูญได้วางหลักไว้ให้อย่างดี ทั้งในด้านการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา และด้านการสนับสนุนให้กับโรงพยาบาล

เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณยศ เอื้อชูเกียรติ ผู้ล่วงลับ ชีวประวัติเล่มนี้จึงต้องการบอกเล่าเกียรติประวัติการทำงาน และคุณงามความดีที่คุณยศได้สั่งสมให้กับทั้งครอบครัว องค์กรหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน และสังคม พร้อมกับเป็นการเผยแพร่ความคิดและมุมมองของผู้คนรอบข้างที่มีต่อคุณยศในบทบาทที่แตกต่าง แต่มีจุดร่วมที่ความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อสังคมวงกว้างอย่างสม่ำเสมอ

ดาวน์โหลดชีวประวัติคุณยศเอื้อชูเกียรติ