บริจาคช่วยโครงการผู้ป่วยติดเตียง

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ไปมอบทุนสนับสนุนโครงการผู้ป่วยติดเตียง ของมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน