รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565

  • นางสาวจุฑารัตน์ หาญณรงค์ - ภาควิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นางสาวปลายฟ้า สายสุ้ย - ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • นางสาวพรปวีณ์ กาญจนเรืองวัฒน์ - ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • นางสาวพัณณิตา กิด่วน - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • นางสาวฟรานญ่า บินหมัดอาด - ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • นายฟุรกอน เจ๊ะเต๊ะ - ภาควิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • นายศรายุทธ บุญชัย - ภาควิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  • นางสาวสุรางคนา วิวัฒนาวิไล - ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นางสาวอัสมา มะสัน - ภาควิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565