รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565

 • นายจตุรภัทร เจริญศรีรุ่งเรือง - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวจิรนันท์ ถาพรพาท - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายฐานทัพ รัจกก - สาขาวิชาช่างยนต์ - วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายณัฐนันท์ สาขาม - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวธิดารัตน์ สุขเกษม - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 • นายปัญญากร บาร์ตัน ดิลลาร์ด จูเนียร์ - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวพัตรพิมล ลิ้มภักดี - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • นางสาวพิชชาภา ทองศิริไพบูลย์ - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายรณกร หายโศก - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 • นางสาวรินรดา โรงคำ - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวศกาวรัตน์ โพธิ์ตะทอง - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 • นางสาวศศิกานต์ เนรมิตมาลี - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • นางสาวสุธาสิณี อยู่ยืน - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวสุพัตรา ก้อนทองไทย - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • นางสาวแสงเดือน สุขเขียว - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565