มอบทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อแก่แพทย์หญิงนุสรา ภาคย์วิศาล

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 แพทย์หญิงนุสรา ภาคย์วิศาล ตำแหน่ง นายแพทย์ระดับ 6 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ และรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ เพื่อไปศึกษาต่อในหลักสูตร “Translational research in colorectal cancer ณ Massachusetts General Hospital Cancer Harvard Medical School เมือง Boston รัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

มอบทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อแก่แพทย์หญิงเกศินี เธียรกานนท์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 อาจารย์(พิเศษ)แพทย์หญิงเกศินี เธียรกานนท์ ตำแหน่งนายแพทย์ 6 สังกัดสาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ และรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ เพื่อไปศึกษาต่อในหลักสูตร “Therapeutic endoscopy fellowship program” สถาบัน John Hopkins University School of Medicine ณ เมือง Baltimore รัฐ Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2567

 • นางสาวกรกนก เครือบุดดี - ​คณะสหเวชศาสตร์​ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • นายกูหมัดซาการ์ดาร์ กูบือโด - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • นางสาวเกษมณี ภู่ทิม - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์รังสิต
 • นายชัยวัฒน์ มนตรีปัญญา - คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นางสาวญาณิศา อุปสุ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นายธนภัทร เอี่ยมสำโรง – คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายบะฮ์รุดดีน ราแดง - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • นางสาวปณิดา ทิจันทร์ – คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร
 • นางสาวพรทิพย์ นามใส่ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • นางสาวพิชาสิรี วงศ์เอบุตร - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวภีมพิมล เชื่องชยะพันธ์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์รังสิต
 • นางสาวเมทินี ทองเรือง - คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • นางสาวสุธาทิพย์ บุญกิม - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • นายอุดมเดช ช่วยศรี - คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

แก้ไข 1 กรกฎาคม 2567

ประธานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ของโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ประธานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ และกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 44 ของโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ซึ่งมูลนิธิฯ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวน 5 ทุน

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึก

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ บริจาคสนับสนุนในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ ใน “โครงการพระพุทธมหามงคลเพื่อการศึกษา ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นจำนวน 100,000.00 บาท

Pages

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS