มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ได้นำ ระเบียบการทุนการศึกษา ใบสมัครขอรับทุน และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ขึ้นในเว็บไซต์นี้แล้ว

ผู้รับทุนการศึกษา และผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา โปรดศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ในหัวข้อที่ต้องการ

มูลนิธิฯ เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาปีละครั้ง

กำหนดการรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2565

ทุน ปวช. 1 ธ.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
ทุน ปวส. 1 ธ.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
ทุนอุดมศึกษา 15 ม.ค. 2565 – 15 ก.พ. 2565