ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2566

สำหรับปีการศึกษา 2566 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะให้ทุนอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะต่อไปนี้เท่านั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ / สหเวชศาสตร์ * 2 ทุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)         4 ทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ทุน
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ** 4 ทุน

* คณะสหเวชศาสตร์ รวมถึง – คณะเทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด / เทคนิครังสี
** กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึง - คณะเกษตรศาสตร์ / อุตสาหกรรมการเกษตร / เทคโนโลยีการเกษตร / ผลิตกรรมการเกษตร / วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร

ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะข้างต้นที่ต้องการขอรับทุนของมูลนิธิฯ ขอให้ศึกษาระเบียบการในเว็บไซต์นี้ หากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯ ภายในกำหนดเวลาที่เปิดรับใบสมัคร (15 ม.ค. 66–15 ก.พ. 66)

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนในแต่ละคณะ มูลนิธิฯ จะพิจารณาจากผู้สมัครทั้งหมดในคณะนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565